Geneza i rozwój Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu

Geneza i rozwój Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sierpcu rozpoczęła działalność od września 1982 r. jako filia PSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

Nowo utworzona szkoła powstała na podbudowie i bazie Społecznego Ogniska Muzycznego, istniejącego od 1972 r. Duże zasługi dla powołania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu miał kierownik Społecznego Ogniska Muzycznego Ryszard Badowski oraz życzliwie ustosunkowany do potrzeb sierpeckich, ówczesny dyrektor płockiej placówki muzycznej, Aleksander Siwek i dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Romuald Dobrzeniecki.

Siedzibą szkoły był lokal zajmowany wspólnie z Biblioteką Miejską przy ulicy Płockiej 30.

Na uroczystość otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu w dniu 2 września 1982 r., połączoną z rozpoczęciem roku szkolnego, przybyli między innymi:

- Aleksander Siwek – Dyrektor PSM I i II st. w Płocku,

- Zbigniew Lubacz – Inspektor Oświaty i Wychowania w Sierpcu,

- Janusz Wysocki – Naczelnik Miasta Sierpca,

- Wojciech Lutomirski – Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Sierpcu

oraz Rada Pedagogiczna Filii Państwowej Szkoły Muzycznej i Społecznego Ogniska Muzycznego w Sierpcu w składzie:

- Ryszard Badowski – kierownik,

- Marianna Badowska – nauczyciel klasy skrzypiec,

- Sławomir Dłużniewski – nauczyciel klasy akordeonu,

- Wojciech Stopiński – nauczyciel klasy gitary,

- Michał Głowacki – nauczyciel klasy trąbki,

- Stanisław Obrębski – nauczyciel klasy klarnetu,

- Jan Wojtas – nauczyciel klasy fletu i puzonu,

- Benedykt Rokicki – nauczyciel klasy akordeonu

Obowiązki dyrektora nowo powstałej szkoły powierzono Ryszardowi Badowskiemu, który funkcję tę pełnił do roku 2008.

W lokalu przy ulicy Płockiej 30 do dyspozycji szkoły muzycznej znajdowało się 6 sal ćwiczeniowych i sala koncertowa. Wyposażenie w instrumenty było ubogie: znajdowały się tam: dwa pianina , dwie gitary, dwa akordeony, troje skrzypiec oraz tablice instrumentów muzycznych. Budżet w początkowym okresie był bardzo skromny. Dotacje, które szkoła otrzymała od Płockiego Towarzystwa Muzycznego były niewielkie. W niedługim czasie Płockie Towarzystwo Muzyczne zakupiło cztery akordeony oraz trzy gitary. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów znajdowały się też: zestaw nagłaśniający „Elektron” i gramofon. Jednak wyposażenie to dla rosnącej w liczbę uczniów szkoły okazało się niewystarczające. W tym celu Komitet Rodzicielski, powołany w 1982 r., podjął akcję przekazania instrumentów muzycznych placówce przez sierpeckie zakłady pracy. W wyniku tej akcji aktem darowizny otrzymano: szesnaście akordeonów, pianino oraz dwa saksofony. Pomoce naukowe w postaci tablic naukowych, portretów kompozytorów, pozycje z literatury i historii muzyki oraz rekwizyty do wystroju wnętrz przydzieliło szkole Płockie Towarzystwo Muzyczne oraz PSM I i II st. w Płocku.

 

W ciągu kilku lat skoordynowanych działań w sierpeckiej filii doszło do realizowania pełnego programu nauczania w zakresie działów dziecięcego i młodzieżowego. Spowodowało  to stworzenie możliwości  usamodzielnienia szkoły. Przeprowadzone w tym zakresie rozmowy i konsultacje na szczeblu Zarządu Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki, zaowocowały podjęciem uchwały w dniu 22 grudnia 1987 r. przez Wojewódzką Radę Narodową w Płocku. Uchwała ta  dotyczyła powstania w Sierpcu na bazie istniejącej filii, samodzielnie już działającej Państwowej Szkoły Muzycznej I st., z ważnością od 1 stycznia 1988r.

Dla Sierpca było to duże wydarzenie kulturalne. 27 stycznia 1988 r. przy ulicy Płockiej 30 uroczyście otwarto samodzielną Państwową Szkołę Muzyczną I st. Dyrektorem szkoły został jej założyciel i organizator Ryszard Badowski. Zespół pedagogów  powiększył się do 15 osób, a liczba uczniów wzrosła do ok. 100. Na uroczystość otwarcia przybył dyrektor Zarządu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki Wiesław Milatti oraz dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Romuald Dobrzeniecki.

 

Kolejne lata działalności wykazały niewystarczającą liczbę pomieszczeń dla nieskrępowanego rozwoju szkoły muzycznej w Sierpcu. Na rozwiązanie tego problemu szkoła czekała do 1990 r.. Zmiany w kraju połączone z likwidacją wielu instytucji polityczno – społecznych umożliwiły odzyskanie niektórych gmachów i przeznaczenie ich na cele społeczne. W związku z tym z inicjatywy dyrektora Ryszarda Badowskiego i Komitetu Rodzicielskiego, rozpoczęto starania  o uzyskanie dla potrzeb szkoły budynku zajmowanego dotychczas przez Komitet PZPR przy ulicy Armii Krajowej 4 (dawniej ul. Świerczewskiego). Działania te znalazły uznanie wśród społeczności Sierpca oraz poparcie niektórych radnych. W konsekwencji w lutym 1990 r. budynek przy ulicy Armii Krajowej 4 został przekazany do dyspozycji PSM I st..

W ciągu dwóch miesięcy przeprowadzono niezbędne remonty adaptacyjne i już w maju szkoła przeniosła się do nowej siedziby, co w znacznym stopniu poprawiło warunki lokalowe i warunki pracy. Do swojej dyspozycji szkoła otrzymała:16 sal lekcyjnych, pomieszczenia biurowe oraz  pokoje noclegowe dla dojeżdżających nauczycieli lub koncertujących artystów.

Po przeniesieniu szkoły do nowych pomieszczeń, dyrektor Ryszard Badowski w niedługim czasie podjął jeszcze jedno przedsięwzięcie, które dzięki aprobacie Ministerstwa Kultury i Sztuki zostało zrealizowane: dotyczyło ono nadania szkole imienia. Dnia 9 listopada 1994 r. odbyła się uroczystość nadania Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sierpcu imienia dr Marcina Kamińskiego.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej w budynek i odczytania aktu nadania dokonali: Adrianna Poniecka – Piekutowska dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Jan Piotrowski Przewodniczący Rady Miasta.

 

Lata następne to dalszy rozwój Szkoły, polepszanie warunków pracy i najbardziej istotna – dydaktyka muzyczna, która owocuje udziałami uczniów w festiwalach, przesłuchaniach i konkursach.

Bardzo ważną datą w działalności szkoły jest październik 2003 r., kiedy zainaugurowano w Sierpcu Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Warszawskiego. Powstał on z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Ryszarda Badowskiego, przy pełnym poparciu Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej pani Wiesławy Bińkowskiej. Festiwal Zespołów Kameralnych wszedł już na stałe do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Co roku, jesienią, Festiwal zaprasza do Sierpca muzykujące dzieci i  młodzież z regionu mazowieckiego. Cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i słuchaczy. Z roku na rok wzrasta również poziom występujących na Festiwalu zespołów. W roku 2012 odbyła się już jubileuszowa - X edycja sierpeckiego Festiwalu, zwanego potocznie „Sierpeckimi Dniami Muzyki”.

 

W listopadzie 2007 r. PSM I st. w Sierpcu nawiązała współpracę z Zakladną Umelecką Školą ze Zlatych Moravców na Słowacji (miasta partnerskiego Sierpca), a we wrześniu 2008 r. z ZUS z Hulina w Czechach.

Od tej pory trzy zaprzyjaźnione Szkoły współpracują, wymieniając się doświadczeniami, literaturą muzyczną oraz poznają wzajemnie kulturę swoich narodów podczas spotkań i wspólnych koncertów organizowanych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wymiana międzynarodowa uczniów i pedagogów w dużej mierze możliwa jest dzięki dotacjom z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN oraz wsparcia Burmistrza Miasta Sierpca i Starosty Sierpeckiego.

Od roku 2008 dyrektorem szkoły jest pani Barbara Bońkowska. Naukę w szkole pobiera ponad 100 uczniów w dwóch cyklach: sześcio- i czteroletnim, w klasach: fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu oraz instrumentów dętych: fletu, klarnetu, saksofonu i trąbki. W roku 2009 rozpoczęła działalność klasa perkusji, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu finansowemu Centrum Edukacji Artystycznej oraz  Rady Rodziców Państwowa Szkoła Muzyczna  I st. w Sierpcu jest systematycznie wzbogacana o nowe instrumenty muzyczne i pomoce dydaktyczne.

Szkoła, od początku swojego istnienia, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w różnorodnych koncertach oraz imprezach muzycznych organizowanych na terenie Sierpca i okolic. Sama szkoła pełni rolę „małej filharmonii”, będąc organizatorem koncertów i audycji umuzykalniających dla szkół i przedszkoli z powiatu sierpeckiego.

Na przestrzeni lat placówkę ukończyły dziesiątki absolwentów, którzy niejednokrotnie kontynuują naukę w średnich oraz wyższych szkołach muzycznych. Podejmują pracę jako muzycy, nauczyciele, twórcy oraz animatorzy i aktywni odbiorcy kultury muzycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu ma charakter rodzinny. Po latach, absolwenci szkoły kształcą w niej swoje dzieci, sami zaś powracają jako jej pedagodzy.