Aktualności Ogłoszenia Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia. Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 

 

W zgłoszeniu należy uwzględnić wybór instrumentu, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać też drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając predyspozycje kandydata.

 

W celu zgłoszenia kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły kwestionariusz osobowy, którego formularz można pobrać na stronie lub w sekretariacie. Należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Podstawą przyjęcia kandydata do PSM I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu jest:

a)   złożenie podania wraz podpisanymi oświadczeniami i z zaświadczeniem lekarskim

b)   uzyskanie pozytywnego wyniku z badania przydatności.

Badanie przydatności ma na celu zbadanie predyspozycji kandydatów do kształcenia muzycznego. Przyjęci zostają ci kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Oceny kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

Każdy kandydat otrzymuje podczas badania następujące zadania:

- wykonanie, wcześniej przygotowanej, dowolnej piosenki,

- powtórzenie głosem trzech krótkich ćwiczeń melodycznych zagranych przez nauczyciela na fortepianie,

- powtórzenie, za pomocą klaskania, trzech ćwiczeń rytmicznych przedstawionych przez nauczyciela,

- odgadnięcie ilości zagranych równocześnie dźwięków (3 przykłady).

 

Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu wstępnego. Wyniki badania przydatności są ogłoszone w formie dwóch list: „listy osób przyjętych do szkoły” i „listy rezerwowej”.

- Lista osób przyjętych do szkoły zawiera nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli badanie wstępne i zostali przyjęci do szkoły.

- Lista rezerwowa zawiera nazwiska kandydatów, którzy zdali badanie wstępne, ale nie mogą być przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc.

Jeżeli na początku roku szkolnego nastąpią rezygnacje uczniów, wtedy kandydaci z listy rezerwowej będą mogli być przyjęci do szkoły.

 

Termin składania podań kandydatów do rozpoczęcia  nauki w szkole w roku  2019/2020 upływa z dniem 15.05.2019 r. Badanie przydatności odbędzie się dn. 16.05.2019 r. od godz. 14.00 w sali nr 1.

Godło Polski

BIP

Logowanie